Särskilt sårbara

Det finns brottsoffergrupper som har små resurser att hantera brott de utsätts för. De är särskilt sårbara. Det innebär inte att de oftare utsätts, men att om de utsätts har de svårare att få hjälp och stöd.

Det handlar ofta om brottsoffergrupper som är beroende på olika sätt av människor i sin närhet eller av gärningspersonen. De har små möjligheter att påverka sin situation och kanske lever med våldet i sin vardag. Utmärkande kan vara att brottsutsattheten tenderar att bli en bisak och att fokus istället hamnar på andra faktorer som till exempel funktionsnedsättning, ålder eller missbruk

Grupper som nämns bland de sårbara är till exempel:

  • Kvinnor utsatta för våld i nära relation
  • Barnen som ser, hör och lever med våld mellan vuxna i hemmet
  • Äldre som drabbas av våld och övergrepp
  • Personer med funktionsnedsättning som utsätts för våld och övergrepp
  • Barn som utsätts för sexuella övergrepp eller våld
  • Unga brottsoffer som utsätts för våld och trakasserier i skolan
  • Personer som utsätts för hatbrott, det vill säga brott riktade mot dem som representanter för en grupp
  • Utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck
  • Asylsökande utsatta för våld och övergrepp